Sukuseuran säännöt

l § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Bragge – Vainio ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Esivanhemmat ja suku

Bragge – Vainio suvun esivanhemmat ovat: Simo Antinpoika Bragge (1848 – 1901)
puoliso (v:sta 1873) Maria Erkintytär Bragge (1856 – 1915)

sekä

Juho Antinpoika Bragge (1852 – 1922)
puoliso (v:sta 1882) Sofia Häyren (1857 – 1937)

Esivanhemmat asuivat Karjalan kannaksella Hiitolan pitäjässä ja ottivat v. 1888 nimekseen Wainio.

Bragge – Vainion suvulla tarkoitetaan näissä sääilnöissä edellä mainituista esivanhemmista polveutuvia henkilöitä sekä heidän avio -tai avopulisoitaan.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun ja sen jäsenten keskuudessa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 • järjestämällä sukukokouksia ja -juhlia
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
 • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 • Iuetteloimalla jatkuvasti suvun jäsenet

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä jokainen 18 vuo täyttänyt Bragge – Vainio sukuun kuuluva henkilö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, joka pitää jäsenistä luetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla sukukokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen on maksettava yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden vahvistaa varsinainen sukukokous.

Jäsen voi myös suorittaa jäsenmaksunsa kertakaikkisena ainaisjäsenmaksuna, jonka suuruuden vahvistaa niin ikään varsinainen sukukokous.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi, tai tukenut sen toimintaa.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa tarvittaessa sihteerin, rahastonhoitajan ja muita toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet senjäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, taikka muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä, tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilit ja toimintakausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajiile viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu varsinaiseen sukukokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisena viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokouspäivää.

Kutsu yhdistyksen muihin kokouksiin on toimitettava samalla tavoin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi kesä – syyskuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Varsinaiseen sukukokoukseen voivat osallistua yhdistyksen jäsenten kanssa samassa taloudessa elävät perheenjäsenet ja heillä on kokouksessa puhevalta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasaan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 § Varsinainen sukukokous

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilikausien vuosi -ja tilikertomukset sekä tilintarkastajan lausunnot.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan seuraava toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 10. Käsitellään muut hallituksen esittämät, tai sille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jätetyt asiat. ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sukuseuratoiminnan · edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.